เงื่อนไขและกติกาสำหรับผู้ฝากซื้อและนักเดินทางในเว็บไซต์ PURIO

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งผู้ฝากซื้อและนักเดินทาง โปรดอ่านข้อกำหนด กติกา เงื่อนไขสำคัญในการให้บริการก่อนการใช้งาน ดังนี้

1. เว็บไซต์ PURIO www.purioth.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเชื่อมโยง “ผู้ฝากซื้อ” และ “นักเดินทาง” เท่านั้น

2. เว็บไซต์ PURIO www.purioth.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าของนักเดินทาง ตลอดจนสิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมายใด ๆที่ต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นทุกชนิด โดยเป็นไปตามระเบียบประกาศหรือคำสั่งของกรมศุลกากรทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

3. ก่อนทำการจัดซื้อ ผู้ฝากซื้อและนักเดินทางควรตกลงราคาที่พึงพอใจ เป็นสกุลเงินไทย ( บาท ) รวมถึงรายละเอียดของสินค้ากันให้ชัดเจนทั้งคุณภาพ สภาพ ชนิด ปริมาณ โดยรูปภาพจะใช้เป็นหลักฐานในการฝากซื้อ

4. ผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายกรุณาศึกษาข้อปฏิบัติด้านพิธีการทางศุลกากร ตามเว็บไซต์ https://goo.gl/K7AHBe

5. เว็บไซต์ PURIO ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือคัดออกประกาศฝากซื้อใด ๆ ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่ามีภาพและข้อความไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมของสังคม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ประกาศฝากซื้อสินค้าญี่ปุ่นจากนักเดินทาง

สำหรับผู้ฝากซื้อ

 

สำหรับนักเดินทาง

 

สถานะทั้ง 7

 

 

 

 

ประกาศรับฝากซื้อสินค้าญี่ปุ่นจากนักเดินทาง

สำหรับผู้ฝากซื้อ

 

สำหรับนักเดินทาง

สถานะทั้ง 3

 

 

 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ทางเราได้ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com  จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้  

1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้เพื่อการค้นหาบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและ รหัสผ่านของท่าน

2. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือได้ฝากซื้อหรือรับฝากซื้อสินค้าผ่านทาง เว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทางเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเก็บรักษา ข้อมูลเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีการเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ 3 เว้นแต่หากจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลกับบุคคลที่ 3 ทางผู้ดูแลระบบจะทำการแจ้งเพื่อขอคำยินยอมจากท่านก่อนให้ข้อมูลทุกครั้ง

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com  จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ทางเรา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

              3.1 ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ของเรา ในการดำเนินการ หรือ

              3.2 ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง หรือ

              3.3 การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com  อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีนี้ทาง เว็บไซต์ PURIO  www.purioth.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าก่อนเสมอ